ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN BOWDY & BRAVE

1. Definities

Algemene voorwaarden: Onderhavige algemene voorwaarden. Bowdy & Brave: De naamloze vennootschap Bowdy & Brave, met maatschappelijke zetel te 2830 Tisselt, Westdijk 150, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0440.914.686. Consument: Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen zoals bedoeld in artikel I.1.2° WER. Klant: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, individueel of in groep, die goederen afneemt of wilt afnemen van Bowdy & Brave. Onderneming: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, evenals zijn verenigingen en die huidige overeenkomst sluit in het kader van zijn/haar economisch doel. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Bowdy & Brave en de Klant inzake de aankoop van goederen, waarvan de bijlagen, deze Algemene voorwaarden en eventuele bijzondere voorwaarden of addenda onderdeel uitmaken. Overmacht: Elke onvoorzienbare en onoverkomelijke gebeurtenis die voor een Partij de uitvoering van haar verplichtingen redelijkerwijs onmogelijk maakt. Partij of Partijen: De Klant en Bowdy & Brave worden ieder afzonderlijk aangeduid als een Partij en gezamenlijk als Partijen. Werkdag: Elke weekdag met uitzondering van zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen in België.

2. Toepasselijkheid

a. Onder voorbehoud van hetgeen bepaald is in artikel 12 van deze Algemene voorwaarden, is de meest recente versie van deze Algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, bestellingen en overeenkomsten met Bowdy & Brave.

b. De toepasselijkheid van de door de Klant gehanteerde algemene of verkoopsvoorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

c. Afwijkingen en aanvulling op deze Algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor Bowdy & Brave indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

d. Door het plaatsen van een bestelling bij Bowdy & Brave wordt de Klant geacht huidige Algemene Voorwaarden zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard.

3. Bestellingen

a. Onze offertes en aanbiedingen gelden slechts voor de termijn dewelke hierop vermeld staat. Indien er geen termijn vermeld staat op een offerte of aanbieding geldt deze voor een termijn van één maand.

b. Onze offertes en aanbiedingen gelden slechts voor zover de voorraad strekt.

c. Aanbiedingen en offertes gedaan door Bowdy & Brave, haar personeel, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, hetzij via de website of enige andere platform zijn slechts bindend indien dit aanbod door Bowdy & Brave aan de Klant per normale of elektronische post wordt bevestigd.

d. Bij wijziging van een aanbod of offerte door Bowdy & Brave vervalt het oorspronkelijk aanbod onmiddellijk.

e. De Klant heeft het recht om een bestelling te annuleren mits betaling van een forfaitaire vergoeding van 30% van de prijs van de bestelling.

f. Elke annulatie dient schriftelijk te gebeuren en is pas geldig na schriftelijke aanvaarding door Bowdy & Brave.

g. Annulatie van bestellingen met betrekking tot gepersonaliseerde en/of op maat gemaakte goederen is niet mogelijk.

4. Beschrijving van de goederen.

a. De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon, de offerte of op de voorzijde van de factuur.

5. Prijs

a. Tenzij door Bowdy & Brave schriftelijk anders vermeld, is de prijs exclusief transportkosten, verpakkingskosten, alle belastingen, btw en andere taksen.

b. Indien tussen de aanvaarding van de bestelling en de levering uitzonderlijke omstandigheden het economische evenwicht van de Overeenkomst beïnvloeden, die Bowdy & Brave verplichten haar prijzen te verhogen en/of haar betaalvoorwaarden te wijzigen, zal Bowdy & Brave gerechtigd zijn de Klant met een gewone aanzegging een overeenkomstige prijsverhoging aan te rekenen. De Klant zal de bestelling dan schriftelijk kunnen beëindigen binnen de zeven (7) dagen vanaf de kennisgeving, waarbij Partijen elkaar geen schadevergoeding verschuldigd zullen zijn. Indien de Klant de bestelling niet beëindigt, zullen de nieuwe voorwaarden automatisch en van rechtswege op de bestelling van toepassing zijn.

6. Levering

a. Tenzij door Bowdy & Brave schriftelijk anders vermeld zal de levering geschieden door Bowdy & Brave op de plaats afgesproken met de Klant

b. Tenzij door Bowdy & Brave schriftelijk anders vermeld zijn de leveringstermijnen enkel benaderend en worden deze louter ter indicatieve titel vermeld. In ieder geval kunnen vertragingen in leveringen ingevolge onvoorzienbaar omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de verkoper, en die laatstgenoemde beletten de overeengekomen leveringsdatum na te leven, door de Klant niet ingeroepen worden als rechtvaardiging om de verkoop te annuleren, de goederen te weigeren of schadevergoeding te eisen.

c. Indien de Klant na formele kennisgeving de goederen niet in ontvangst neemt, is Bowdy & Brave gerechtigd om, naast ander wettelijk verhaal, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen, ofwel haar gedwongen uitvoering te eisen.

d. In het geval van meerdere leveringen, zal het gehele of gedeeltelijke verzuim om een of meer gedeeltelijke leveringen uit te voeren geen weerslag hebben op andere leveringen.

e. Bowdy & Brave heeft steeds het recht de levering van een nieuwe bestelling te weigeren, zelfs indien zij voorafgaandelijke met betrekking tot deze nieuwe bestelling een bevestiging heeft meegedeeld, zolang de Klant nog betaling verschuldigd is voor vervallen facturen met betrekking tot voorgaande bestellingen.

f. De Klant zorgt er voor dat de goederen door Bowdy & Brave op een normale manier kunnen worden geleverd op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo ondermeer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de Klant ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, in hoofde van Bowdy & Brave te vergoeden.

g. De geleverde goederen blijven eigendom van Bowdy & Brave tot volledige betaling van de prijs, zowel in hoofdsom, intresten als kosten, en de bijkomende prestaties, zelfs indien deze goederen werden gewijzigd of geïncorporeerd. 

7. Overdracht van risico

a. Het risico van de goederen gaat bij de levering onmiddellijk over op de Klant.

8. Controle en waarborg

a. De Klant zal de goederen onmiddellijk in ontvangst nemen en deze controleren.

b. Klachten met betrekking tot de geleverde hoeveelheden dienen onmiddellijk bij de levering te gebeuren, desgevallend ten aanzien van de leveringsdienst.

c. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken of afwijkingen van de geleverde goederen dienen schriftelijk te worden ingediend uiterlijk binnen de acht (8) dagen na ontvangst via aangetekend of elektronisch schrijven, vergezeld van een gedetailleerde beschrijving van het gebrek en ten minste twee duidelijke foto’s die het gebrek tonen.

d. Bowdy & Brave geeft een garantie op verborgen gebreken in de geleverde goederen voor een termijn van 2 maanden vanaf de levering.

e. Onder verborgen gebreken worden de gebreken verstaan die het product in belangrijke mate ongeschikt maken voor het normale gebruik ervan of voor het gebruik waartoe het uitdrukkelijk bestemd was in de bijzondere voorwaarden.

f. Klachten met betrekking tot verborgen gebreken van de geleverde goederen dienen schriftelijk te worden ingediend uiterlijk binnen de acht (8) dagen nadat het verborgen gebrek ontdekt werd of redelijkerwijze ontdekt kon worden via aangetekend of elektronisch schrijven, vergezeld van een gedetailleerde beschrijving van het gebrek en ten minste twee duidelijke foto’s die het gebrek tonen.

g. De garantie van Bowdy & Brave beperkt zich alleszins, voor wat betreft kledij, tot het vervangen van het gebrekkige product, voor zover vervanging mogelijk is. Indien vervanging niet mogelijk is beperkt de garantie zich tot terugbetaling van de betaalde prijs en terugname van het gebrekkige product. Voor de overige artikelen beperkt de garantie zich tot de kosteloze reparatie, hetzij tot de kosten van de wisselstukken en het arbeidsloon, met uitsluiting van ondermeer de indirecte schade, de immateriële schade, de kosten van terugbrengen naar onze firma en nadien terugbezorgen bij Klant en zonder dat de Klant, uitw welken hoofde dan ook, aanspraak zal kunnen maken op enige schadevergoeding.

h. Bowdy & Brave is niet verantwoordelijk voor problemen ingevolge het verkeerd en/of oneigenlijk gebruik van het product, problemen ingevolge overmacht, in ingevolge de opzettelijke fout of daad van de Klant, zijn aangestelden of enige andere derden.

i. De Klant zal Bowdy & Brave alle bewijsmateriaal verstrekken met betrekking tot gemelde gebreken of afwijkingen. De Klant zal Bowdy & Brave de gelegenheid geven om de gebreken te inspecteren en een oplossing te vinden.

j. De aansprakelijkheid van Bowdy & Brave tegenover de Klant, om welke reden ook, zal altijd beperkt zijn tot de directe en voorzienbare schade, met uitsluiting van elke indirecte -, gevolg- en/of bedrijfsschade waaronder mede begrepen winst- of inkomstenderving en tot vergoeding van immateriële schade, en zal beperkt zijn tot de prijs die werden gefactureerd voor de bestelling of het deel van de bestelling waarop de klacht betrekking heeft. De Klant vrijwaart Bowdy & Brave van vorderingen door derde partijen in verband met de gedane leveringen die hoger zijn dan het vermelde maximum.

k. Klachten ontslaan de koper niet van zijn verplichting om de prijs volgens de voorwaarden van het contract te betalen, ongeacht de gegrondheid van de klacht.

9. Facturatie en betaling

a. De facturen van Bowdy & Brave zijn steeds gedetailleerd met vermelding van artikelen.

b. De betalingstermijn bedraagt dertig dagen na datum factuur.

c. De facturen worden geacht aanvaard te zijn, bij gebrek aan schriftelijk protest binnen de 8 dagen na ontvangst.

d. Bezwaren tegen de factuur heffen de verplichting tot betaling niet op.

e. De verrekening door de Klant met enig bedrag dat Bowdy & Brave aan hem verschuldigd mocht zijn, is niet toegestaan.

f. Er kan slechts een korting voor contante betaling worden verrekend indien dit uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen.

g. Bowdy & Brave mag van de Klant een bankgarantie, waarborgsom of vooruitbetaling van facturen vereisen, indien haar vertrouwen in de Klant wordt geschokt door laattijdige betaling of wanbetaling, door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de verplichtingen van de Klant in vraag stellen. Indien de Klant weigert daar op in te gaan behoudt Bowdy & Brave zich het recht om de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. In voorkomend geval wordt dit gezien als een annulatie van de Klant.

10. Wanbetaling

a. Indien de Klant niet, niet volledig en/of niet tijdig heeft betaald, is hij van rechtswege en zonder ingebrekestelling in gebreke. De Klant is dan onmiddellijk ook een nalatigheidsinterest gelijk aan de wettelijke intrestvoet conform artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, evenals een schadevergoeding van 10%, met een minimum van € 125,00. Dit sluit in geen enkel geval het recht van Bowdy & Brave tot vergoeding van alle kosten voortvloeiende uit de niet-betaling uit, zoals kosten van aanmaning, gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inning, dossierkosten, incassokosten en/of gemaakte advocatenkosten.

b. Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum of elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de, zelfs niet vervallen, facturen die op dat moment reeds werden opgesteld een overgemaakt aan de Klant en doet elke betalingsfaciliteit of korting bij contante betaling voor de toekomst automatisch vervallen.

c. De in dit artikel bedoelde bedragen zijn onmiddellijk opeisbaar.

11. Overmacht

a. Indien één der Partijen als gevolg van Overmacht verhinderd is zijn verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen, zal deze Partij de andere Partij onmiddellijk van zodanige verhindering in kennis stellen. Voorts zal hij de andere Partij op de hoogte houden over alle ontwikkelingen in verband met de Overmacht. De Overmacht van de Dienstverlener stelt de Klant niet vrij van zijn verplichtingen. Indien Bowdy & Brave door een vreemde oorzaak, overmacht of toeval, niet, niet volledig of niet tijdig aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, worden die verplichtingen gedurende de Overmacht opgeschort.

b. Overmacht is minstens: iedere gebeurtenis waar Bowdy & Brave redelijkerwijze geen controle over heeft.

c. Indien de toestand, zoals ontstaan door bovenvermelde vreemde oorzaak, overmacht of toeval, drie maanden heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder dat er tussen Partijen schadevergoeding verschuldigd is.

12. Wijziging Algemene voorwaarden

a. Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten met Bowdy & Brave tot het leveren van goederen, zijn uitsluitend de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing.

b. Deze algemene voorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften en regelingen kunnen door Bowdy & Brave worden gewijzigd. Wijzigingen treden 30 dagen na de dag waarop zij aan de Klant zijn medegedeeld in werking, tenzij in de mededeling een andere datum van inwerkingtreding is vermeld.

13. Bescherming persoonsgegevens

a. Bowdy & Brave verwerkt voor de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679/EU.

b. Op de Overeenkomst is het Privacy Beleid van toepassing. Het Privacy Beleid kan worden geraadpleegd op website van Bowdy & Brave.

14. Slotbepalingen

a. De geldigheid van de Overeenkomst en van deze Algemene Voorwaarden wordt niet aangetast door de nietigheid van een onderdeel ervan.

b. Indien veranderingen in wetgeving tot omstandigheden leidt van dien aard dat de ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst ten opzichte van één of beide partijen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag worden verwacht, dan zullen partijen de Overeenkomst voor zover noodzakelijk aanpassen. Is voortzetting van de Overeenkomst niet meer mogelijk, dan zullen partijen met elkaar in overleg treden over het aangaan van een nieuwe overeenkomst.

c. Het niet aandringen op de naleving van een of meerdere bepalingen van de Overeenkomst of van deze Algemene voorwaarden mag niet worden opgevat als verzaking hieraan of een beperking van de rechten van Bowdy & Brave.

d. De Klant aanvaardt dat de intellectuele eigendomsrechten op de door Bowdy & Brave vervaardigde materialen en producten exclusief eigendom zijn van Bowdy & Brave. De Klant is op geen enkele wijze gerechtigd deze materialen te dupliceren, te delen of te verspreiden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Bowdy & Brave.

e. Alle geschillen welke tussen Partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst zullen op grondslag daarvan worden beslecht door de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen, tenzij Partijen een andere vorm van geschillenbeslechting overeen komen.

f. Op de Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.

g. Door de ondertekening van de Overeenkomst aanvaardt de Klant de volledige Algemene en Bijzondere Voorwaarden en erkent hij er vooraf kennis van te hebben genomen en af te zien van elk strijdig document.